آمار انجمن

در کل
ارسال‌ها: 12,593
موضوع‌ها: 12,562
اعضا: 454
میانگین
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 21.28
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 21.23
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0.77
تعداد ارسال‌های هر عضو: 27.74
تعداد موضوعات هر عضو: 27.67
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: quiz75466
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 38.55%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: Torrent22 (با 317 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: اتاق گفتگوی اصلی (با 12,605 ارسال , 12,573 موضوع)

محبوب‌ترین…