آمار انجمن

در کل
ارسال‌ها: 545,699
موضوع‌ها: 283,424
اعضا: 77,297
میانگین
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 435.8
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 226.35
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 61.73
تعداد ارسال‌های هر عضو: 7.06
تعداد موضوعات هر عضو: 3.67
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.93
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: petramuhtv
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0.77%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: Torrent22 (با 497 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: اتاق گفتگوی اصلی (با 561,236 ارسال , 294,684 موضوع)

محبوب‌ترین…