آمار انجمن

در کل
ارسال‌ها: 52,399
موضوع‌ها: 51,521
اعضا: 994
میانگین
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 69.26
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 68.1
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 1.31
تعداد ارسال‌های هر عضو: 52.72
تعداد موضوعات هر عضو: 51.83
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.02
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: royalgreen
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 26.36%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: Torrent22 (با 332 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: اتاق گفتگوی اصلی (با 52,507 ارسال , 51,625 موضوع)

محبوب‌ترین…