آمار انجمن

در کل
ارسال‌ها: 9,595
موضوع‌ها: 9,571
اعضا: 418
میانگین
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 16.52
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 16.48
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0.72
تعداد ارسال‌های هر عضو: 22.95
تعداد موضوعات هر عضو: 22.9
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: slotonlinedepoviaovo
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 39%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: Torrent22 (با 324 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: اتاق گفتگوی اصلی (با 9,603 ارسال , 9,579 موضوع)

محبوب‌ترین…